До Дня Святого Миколая

2015-12-19

/Files/images/DSC_6808.JPG

З на­го­ди свя­та

В шко­лі ес­те­ти­ч­но­го ви­хо­ван­ня на­при­кі­н­ці ми­ну­ло­го ро­ку від­бу­ло­ся тра­ди­цій­не свя­т­ку­ван­ня Дня свя­то­го Ми­ко­лая, на яке за іні­ці­а­ти­ви ке­рі­в­ни­ц­т­ва ра­йо­ну бу­ли за­про­ше­ні ді­ти-­ін­ва­лі­ди та ді­ти, по­зба­в­ле­ні ба­ть­ків­сь­ко­го пік­лу­ван­ня.

Для уча­с­ни­ків зі­бран­ня си­ла­ми уч­нів та пе­да­го­гі­ч­но­го ко­ле­к­ти­ву му­зи­ч­ної шко­ли бу­ли під­го­то­в­ле­ні уро­чи­с­те дій­с­т­во та свя­т­ко­вий кон­церт.

З ві­та­ль­ни­ми сло­ва­ми до ді­тей зве­р­ну­в­ся на­сто­я­тель хра­му Свя­то­го рі­в­но­апо­с­то­ль­но­го кня­зя Во­ло­ди­ми­ра ми­т­ро­фо­р­ний про­то­ієрей Іл­ля Со­вич, який роз­по­вів іс­то­рію за­ро­джен­ня свя­та, а та­кож вру­чив ді­тям свя­т­ко­ві по­да­ру­н­ки.

На за­кін­чен­ня кон­це­р­ту ко­ор­ди­на­тор ра­йон­но­го па­р­ла­ме­н­ту ді­тей Ал­ла Іва­ні­в­на Та­на­сі­є­н­ко, го­ло­ва ра­йон­но­го па­р­ла­ме­н­ту ді­тей Га­ли­на Ша­ма­нов­сь­ка та її за­сту­п­ник Оле­к­са­н­д­ра Гро­зян пе­ре­да­ли за­про­ше­ним ді­тям м᾿які іг­ра­ш­ки, зі­бра­ні під час ра­йон­ної ак­ції «По­да­руй ди­ти­ні ра­дість» усі­ма шко­ла­ми ра­йо­ну. Ре­ш­та іг­ра­шок бу­ла пе­ре­да­на ви­хо­ва­н­цям Ма­ло­ви­с­ків­сь­кої шко­ли-­ін­те­р­на­ту. Ра­йон­ний па­р­ла­мент ді­тей ви­сло­в­лює вдя­ч­ність шкі­ль­ним ко­ле­к­ти­вам ра­йо­ну за участь в ак­ці­ї. Осо­б­ли­во ж найа­к­ти­в­ні­шим зби­ра­чам іг­ра­шок, які на­вча­ють­ся в Під­ви­со­ць­кій, Не­ру­бай­сь­кій, Кам᾿яне­ць­кій, Но­во­ар­ха­н­гель­сь­кій №2 шко­лах, Но­во­ар­ха­н­гель­сь­ко­му на­вча­ль­но-­ви­хо­в­но­му ком­пле­к­сі та є ви­хо­ва­н­ця­ми Но­во­ар­ха­н­гель­сь­ко­го БДЮТ.

Юним ар­ти­с­там, які бра­ли участь в кон­це­р­ті, від іме­ні рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції та ра­йон­ної ра­ди та­кож бу­ли вру­че­ні со­ло­д­кі по­да­ру­н­ки.

Кiлькiсть переглядiв: 22

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.