План роботи методиста Новоархангельського БДЮТ з молодими педагогами

 1. Ознайомлення керівника гуртків-стажиста з правилами внутрішкільного розпорядку закладу, з основними правами і обов’язками педагога ( Закон України « Про позашкільну освіту », статут закладу ), з оплатою праці.
 2. У ході вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні можливості молодого педагога, його сімейний стан, матеріальне становище, побутові умови.
 3. Закріплення за педагогом – стажистом наставника.
 4. Надання допомоги молодому керівнику гуртків у плануванні його роботи.
 5. Ознайомлення керівника гуртків – стажиста з організацією виховної роботи у закладі.
 6. Включення педагога – стажиста до роботи ПНЗ молодого керівника гуртків.
 7. Проведення методичним об’єднанням роботи щодо вдосконалення професійної майстерності молодого педагога.
 8. Складання розкладу занять для організації взаємовідвідування занять керівника гуртків – стажиста і його наставника.
 9. Проведення діагностування молодого педагога ( в кінці першого року роботи ).
 10. Організація самоосвіти молодого керівника гуртків.
 11. Включення молодого педагога в роботу майстер-класів, творчих груп.
 12. Складання пам’яток на допомогу педагогу – початківцю.
 13. Ознайомлення керівника гуртків з передовим педагогічним досвідом.
 14. Організація, здійснення внутрішнього контролю за роботою молодого педагога.
 15. Організація і проведення «Дебюту молодого педагога».

Організація та проведення стажування молодих спеціалістів

Відповідальність за проведення стажуван­ня випускників вищих навчальних закла­дів у закладах покладається на директора або методиста Новоархангельського БДЮТ .

До початку навчального року в закладах роз­робляється план роботи з керівниками гуртків-стажистами, молодими та малодосвідченими педагогами, у якому поряд з іншими захо­дами відображаються заходи з питань ор­ганізації і проведення стажування моло­дих керівників гуртків.

З метою своєчасної і чіткої організації ро­боти із стажистами, молодими та малодосвідченими педагогами в закладах освіти ви­дається наказ, у якому зазначаються:

• відповідальний за організацію стажу­вання;

• строки проведення стажування;

• список керівників гуртків-стажистів і закріпле­них за ними керівників гуртків -наставників;

• склад комісії з питань підбиття підсум­ків стажування і строки підбиття під­сумків.

Керівники гуртків - наставники:

• надають допомогу молодим спеціаліс­там у розробці індивідуальних планів роботи;

• контролюють виконання індивідуаль­них планів молодими;

• залучають молодих педагогів до роботи в методичному об'єднан­ні;

• надають індивідуальну допомогу моло­дим педагогам з питань удосконалення навчально-виховного процесу, прове­дення відкритих занять та позакласних заходів; організують і проводять декади настав­ника;

• подають директорові закладу пропози­ції про вдосконалення стажування мо­лодих спеціалістів.

Педагоги - стажисти:

• користуються всіма правами і пільга­ми, які встановлені для педагогічних працівників даного закладу;

• несуть відповідальність за обов'язки, які покладені на них трудовими дого­ворами і правилами внутрішнього тру­довою розпорядку;

• виконують свої функціональні обов'яз­ки згідно з посадою, яку обіймають.

За підсумками стажування директор закладу видає наказ, у якому:

• зазначає, у який період проводилось стажування молодих педагогів;

• підбиваються підсумки роботи стажистів, вказується на недоліки в роботі;

• відмічаються кращі керівники стажування, зазначаються недоліки, які бу­ли допущені в ході стажування; з метою ліквідації недоліків плануються заходи на наступний навчальний рік.

Зміст і форми роботи наставника зі стажистом

 1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей.
 2. Взаємовідвідування занять і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.
 3. Спільні відвідування занять досвідчених колег і їх ретельний аналіз.
 4. Випереджувальне відвідування стажистом занять, що проводяться наставником.
 5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів занять.
 6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.
 7. Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.
 8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.
 9. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших педагогів.
 10. Допомога в роботі з важковиховуваними дітьми та їх сім’ями .
 11. Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.

Пам’ятка наставнику для аналізу занять молодого педагога

1. Чи зацікавило вас заняття ?

2. Чи забезпечується цілеспрямована розумова діяльність вихованців?

3. Чи дотримується керівник гуртків педагогічного такту ?

4. Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань дітей?

5. Як здійснюється контакт в групі та окремими вихованцями, тобто як налагоджено зворотній зв’язок ?

6. Наскільки ефективно організовано самостійну роботу вихованців, як педагог озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю ?

7. Що на занятті найбільше вдалося керівнику гуртків ?

8. Які заходи виховного характеру було здійснено ?

9. Як формувалася на занятті свідома робоча дисципліна ?

10. Що не вдалося ? Чому ? Як працювати над усуненням недоліків ?

Пам’ятка для наставника

1. Разом із стажистом глибоко проаналізуй навчальні плани і пояснювальні записки до них.

2. Допомагай стажисту скласти календарно-тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і експериментальних робіт, екскурсій.

3. Допомагай у підготовці до занять, особливо перших занять, першої зустрічі з вихованцями. Найбільш важкі теми розробляй разом із стажистом. У своїй групі намагайся вивчати складний матеріал з випередженням на 2-3 заняття, щоб дати стажисту можливість навчитися методиці розкриття найбільших складних тем.

4. Допомагай стажисту у веденні усного тематичного обліку знань, проведенні залікових занять.

5. Разом підбирайте і готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, залікових робіт.

6. Відвідуй заняття стажиста з наступним їх детальним аналізом, запрошуй його на свої заняття, разом їх обговорюйте.

7. Допомагай у підборі літератури для самоосвіти.

8. Ділися досвідом шляхом доброзичливого показу зразків роботи.

9. Допомагай своєчасно, з терпінням, наполегливо. Ніколи не забувай відмічати позитивне в роботі стажиста.

10. Вчи не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти власний педагогічний почерк.

Поради досвідчених колег молодому вчителю

1. Перед заняттям перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто у кімнаті.

2. Раціонально використовуйте кожну хвилину заняття.

3. Не використовуйте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

4. Поясніть гуртківцям мету, завдання заняття.

5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте гуртківцям вирішувати їх самостійно.

6. Не спішіть виправляти помилку дитини, краще, якщо її виправлять одногрупники.

7. Намагайтеся організувати самостійну роботу гуртківців на занятті.

8. На занятті кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.

9. При використанні технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

10. При організації самостійної роботи, гри, усних відповідей не квапте вихованців.

11. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів інноваційних технологій.

12. Звертайте увагу на виховні аспекти заняття.

13. Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до закінчення заняття. Не затримуйте вихованців після заняття. Проводьте фізкультурну хвилинку.

14. Пам’ятайте: кожне заняття не повинен бути схожий на попередній.

Рекомендації з підготовки молодого вчителя до заняття

1. Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному занятті, а в деяких випадках – і в пояснювальну записку до програми.

2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.

3. Сформуй задум заняття, дай відповідь на питання, щоб ти хотів досягнути у результаті його проведення, сформулюй мету заняття.

4. Уяви колектив даної групи, уявно намалюй конкретних вихованців. Уяви психологію цих дітей, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.

5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних вихованців.

6. Порівняй вибрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному занятті.

7. Продумай структуру заняття і зафіксуй все знайдене у плані – конспекті.

8. Підготуй наочні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН.

9. Повтори вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини.

10. Спитай себе : « Ти готовий до заняття? ».

План роботи школи молодого педагога

Мета: формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду.

Засідання 1

 1. Обговорення плану роботи школи молодого вчителя на наступний рік
 2. Бесіда « Особливості третього етапу стажування у процесі професійного становлення молодого вчителя ».
 3. Лекція « Основні принципи особистісно орієнтованого навчання та їх

впровадження у практику роботи молодих спеціалістів ». Методист.

4. Самоаналіз заняття як засіб підвищення його ефективності.

5 Практичне опрацювання:

· нормативно-правових документів про освіту,

· вимог до ведення документації,

· методичних рекомендацій щодо викладання гуртків у наступному році ( вільна боротьба, настільний теніс, хореографічний «Сучасний танець» );

Засідання 2

 1. Що таке « інтеракція » і навіщо вона потрібна у навчанні.

Виступ керівника гуртка «Вільна боротьба»

 1. Інтерактивне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.

Виступ керівника гуртка «Сучасний танець»

Психолого-педагогічний тренінг « Адаптація молодих спеціалістів до

педагогічної діяльності».

Соціальний педагог

 1. Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки готовності молодого

спеціаліста до саморозвитку. Заповнення діагностичних карток.

Аналіз результатів.

Методист

 1. Взаємовідвідування занять педагогами-наставниками та стажистами.

Засідання 3

 1. Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності

вчителя:

· Що таке майстерність у педагогіці.

· Умови розвитку творчості керівника гуртків.

· Знайомство з творчою лабораторією педагога-наставника.

 1. Дидактичні вимоги до сучасного заняття. Вчитель–наставник.
 2. Комп’ютерно орієнтовані технології у навчально-виховній діяльності освітнього закладу.
 3. Психолого-педагогічний тренінг « Адаптація молодих спеціалістів до

педагогічної діяльності». ІІ заняття.

Соціальний педагог

 1. Огляд новинок науково-методичної літератури.

Засідання 4

1. Опрацювання нормативно-правових документів.

Методист

2. Фактори, які впливають на рівень навчальних досягнень вихованців.

Вчитель-наставник

3. Дитяча обдарованість, її види, соціально-психологічні передумови та

основні методи виявлення.

Вчитель-стажист

 1. Відкрите заняття гуртка « Вільна боротьба».

Засідання 5

1. Круглий стіл « Від мудрого наставника до творчого молодого педагога».

2. Звіти молодих спеціалістів про роль школи молодого педагога у їхньому професійному зростанні.

Кiлькiсть переглядiв: 345

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031