Затверджено на засіданні

педагогічної ради

Новоархангельського будинку

дитячої та юнацької творчості

Протокол №1

від «_25__»серпня 2014р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості

Загальні положення

Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості.

Рада є колективним суспільним органом, поєднує на добровільній основі співробітників закладу.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в Новоархангельському будинку дитячої та юнацької творчості.

Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально – виховної, методичної, дослідно –експериментальної й проектно – дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами закладу.

Завдання й основні напрямки діяльності ради

Методична рада створюється для рішення таких завдань, покладених на навчальний заклад:

• координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

• розробка основних напрямів методичної роботи Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості;

• формування мети й завдань методичної служби Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості;

• забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

• організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно-дослідниць­кої діяльності в Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

• організація консультації співробітників Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості щодо проблем удосконалювання професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

• розробка заходів щодо узагальнення й поширення педагогічного досвіду співробітників Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості;

• участь в атестації співробітників закладу;

• проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;

• професійне становлення молодих керівників гуртків (початківців);

• виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих педагогів;

• організація взаємодії з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;

• впровадження до навчального процесу сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.

Основні напрямки діяльності методичної ради:

• аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;

• участь у розробці варіаційної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального обсягу й змісту навчальних програм;

• розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм з досліджуваних предметів і узгодження їх із програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння гуртківцями вимог державних освітніх стандартів;

• обговорення рукописів навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами;

• підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації й кваліфікаційного розряду педагогів;

• обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів;

• обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

• розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою вихованців;

• організація й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження нових інформаційних технологій навчання;

• застосування на заняттях діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;

• розробка й удосконалювання засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їхнього використання в навчальному процесі;

• взаємні відвідування занять як усередині методичного об’єднання, так і між керівниками гуртків із метою обміну досвідом і вдосконалювання методики викладання гуртків;

• спільні засідання з методичним об’єднанням з метою обміну досвідом роботи;

• вивчення досвіду роботи методичного об’єднання інших навчальних закладів і обмін досвідом цієї роботи;

• вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими педагогами;

• розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань відповідними напрямками.

Організація роботи ради

До складу ради входять голова методичного об’єднання, керівники інших структурних підрозділів методичної служби, досвідчені педагоги, директор і методист Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості. Склад ради затверджується наказом директора Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості.

У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямках діяльності (проектно –дослідницька, інноваційна, діагностика, розробка змісту й т.п.).

Керує радою методист закладу. Для забезпечення роботи рада обирає секретаря.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується здиректором закладу й затверджується на засіданні педагогічної ради Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості.

Періодичність засідань ради —2 рази на семестр. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов’язаний попередити членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради й секретарем. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.

Права методичної ради

Методична рада має право:

• підготовлювати пропозиції й рекомендувати педагогів на підвищення кваліфікаційного розряду;

• висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в закладіі;

• порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях;

• порушувати питання перед адміністрацією закладу про заохочення співробітників за активну участь у дослідно-пошуковій, експериментальній, науково – методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

• рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації;

• висувати керівників гуртків для участі в конкурсах «Джерело творчості» та інших.

Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді закладу. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості (особою, що ним призначена) відповідно до планів методичної роботи й внутрішньошкільного контролю.

«Формування життєвих компетентностей учнів через використання традиційних та інноваційних методик»

План засідань методичної ради закладу

на 2014-2015 навчальний рік

Засідання І (24.09.2014)

№п/п Зміст роботи Відповідальні
1. Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу в 2013-2014 навчальному році Танасієнко А.І.
2. Про організацію роботи з обдарованими дітьми в 2013-2014 навчальному році Мазур І.В.
3. Про завершення міжатестаційного періоду педагогів, які претендуватимуть на присвоєння 10 тарифного розряду у 2014-2015 навчальному році Танасієнко А.І. СербіненкоН.В.
4. Про хід та особливості впровадження нових Державних стандартів Танасієнко А.І.
5. Про підготовку та проведення педагогічної ради «Сучасні педагогічні технології у навчанні здорового способу життя» Мазур І.В.

Засідання ІІ (8.12.2014)

№п/п Зміст роботи Відповідальні
1. Схвалення матеріалів передового педагогічного досвіду, матеріалів педагогічної виставки Танасієнко А.І, члени методичної ради
2. Про участь у конкурсі педагогічної майстерності «Джерело творчості». Танасієнко А.І.
3. Про підготовку та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи педагогічного колективу над реалізацією методичної проблеми закладу «Впровадження компетентнісно-зорієнтованої освіти в Новоархангельському будинку дитячої та юнацької творчості». Остапенко С.Г.

Засідання ІІІ (10.02.2015)

№ п/п Зміст роботи Відповідальні
1. Про результати роботи колективу закладу над методичною проблемою «Впровадження компетентнісно-зорієнтованої освіти в Новоархангельському будинку дитячої та юнацької творчост» Танасієнко А.І.
2. Аналіз результативності участі гуртківців у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських конкурсах . Мазур І.В.
3. Схвалення матеріалів передового педагогічного досвіду, матеріалів педагогічної виставки Танасієнко А.І., члени методичної ради
4. Про підготовку та проведення педагогічної ради «Розвиток творчого пошуку та педагогічної майстерності педагогів у процесі здійснення реформування освіти» Сербіненко Н.В.

Засідання ІV(21.05.2015)

№ п/п Зміст роботи Відповідальні
1. Про стан виконання навчальних програм у 2014-2015 навчальному році Танасієнко А.І.
2 Про результати методичної роботи з педагогічними кадрами. Танасієнко А.І.
3. Про роботу методичного об’єднання, творчої групи педагогів у 2014-2015 навчальному році Лагодієнко С.О., Сербіненко Н.В.

Засідання V(21.08.2015)

№ п/п Зміст роботи Відповідальні
1. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес. Танасієнко А.І.
2 Затвердження адаптованих програм. Танасієнко А.І.
Кiлькiсть переглядiв: 64

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Лютий 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728