Затверджено на засіданні

педагогічної ради

Новоархангельського будинку

дитячої та юнацької творчості

Протокол №1

від «_25__»серпня 2014р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості

Загальні положення

Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості.

Рада є колективним суспільним органом, поєднує на добровільній основі співробітників закладу.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в Новоархангельському будинку дитячої та юнацької творчості.

Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально – виховної, методичної, дослідно –експериментальної й проектно – дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами закладу.

Завдання й основні напрямки діяльності ради

Методична рада створюється для рішення таких завдань, покладених на навчальний заклад:

• координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

• розробка основних напрямів методичної роботи Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості;

• формування мети й завдань методичної служби Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості;

• забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

• організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно-дослідниць­кої діяльності в Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

• організація консультації співробітників Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості щодо проблем удосконалювання професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

• розробка заходів щодо узагальнення й поширення педагогічного досвіду співробітників Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості;

• участь в атестації співробітників закладу;

• проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;

• професійне становлення молодих керівників гуртків (початківців);

• виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих педагогів;

• організація взаємодії з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;

• впровадження до навчального процесу сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.

Основні напрямки діяльності методичної ради:

• аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;

• участь у розробці варіаційної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального обсягу й змісту навчальних програм;

• розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм з досліджуваних предметів і узгодження їх із програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння гуртківцями вимог державних освітніх стандартів;

• обговорення рукописів навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами;

• підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації й кваліфікаційного розряду педагогів;

• обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів;

• обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

• розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою вихованців;

• організація й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження нових інформаційних технологій навчання;

• застосування на заняттях діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;

• розробка й удосконалювання засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їхнього використання в навчальному процесі;

• взаємні відвідування занять як усередині методичного об’єднання, так і між керівниками гуртків із метою обміну досвідом і вдосконалювання методики викладання гуртків;

• спільні засідання з методичним об’єднанням з метою обміну досвідом роботи;

• вивчення досвіду роботи методичного об’єднання інших навчальних закладів і обмін досвідом цієї роботи;

• вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими педагогами;

• розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань відповідними напрямками.

Організація роботи ради

До складу ради входять голова методичного об’єднання, керівники інших структурних підрозділів методичної служби, досвідчені педагоги, директор і методист Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості. Склад ради затверджується наказом директора Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості.

У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямках діяльності (проектно –дослідницька, інноваційна, діагностика, розробка змісту й т.п.).

Керує радою методист закладу. Для забезпечення роботи рада обирає секретаря.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується здиректором закладу й затверджується на засіданні педагогічної ради Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості.

Періодичність засідань ради —2 рази на семестр. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов’язаний попередити членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради й секретарем. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.

Права методичної ради

Методична рада має право:

• підготовлювати пропозиції й рекомендувати педагогів на підвищення кваліфікаційного розряду;

• висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в закладіі;

• порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях;

• порушувати питання перед адміністрацією закладу про заохочення співробітників за активну участь у дослідно-пошуковій, експериментальній, науково – методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

• рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації;

• висувати керівників гуртків для участі в конкурсах «Джерело творчості» та інших.

Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді закладу. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості (особою, що ним призначена) відповідно до планів методичної роботи й внутрішньошкільного контролю.

«Формування життєвих компетентностей учнів через використання традиційних та інноваційних методик»

План засідань методичної ради закладу

на 2014-2015 навчальний рік

Засідання І (24.09.2014)

№п/п Зміст роботи Відповідальні
1. Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу в 2013-2014 навчальному році Танасієнко А.І.
2. Про організацію роботи з обдарованими дітьми в 2013-2014 навчальному році Мазур І.В.
3. Про завершення міжатестаційного періоду педагогів, які претендуватимуть на присвоєння 10 тарифного розряду у 2014-2015 навчальному році Танасієнко А.І. СербіненкоН.В.
4. Про хід та особливості впровадження нових Державних стандартів Танасієнко А.І.
5. Про підготовку та проведення педагогічної ради «Сучасні педагогічні технології у навчанні здорового способу життя» Мазур І.В.

Засідання ІІ (8.12.2014)

№п/п Зміст роботи Відповідальні
1. Схвалення матеріалів передового педагогічного досвіду, матеріалів педагогічної виставки Танасієнко А.І, члени методичної ради
2. Про участь у конкурсі педагогічної майстерності «Джерело творчості». Танасієнко А.І.
3. Про підготовку та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи педагогічного колективу над реалізацією методичної проблеми закладу «Впровадження компетентнісно-зорієнтованої освіти в Новоархангельському будинку дитячої та юнацької творчості». Остапенко С.Г.

Засідання ІІІ (10.02.2015)

№ п/п Зміст роботи Відповідальні
1. Про результати роботи колективу закладу над методичною проблемою «Впровадження компетентнісно-зорієнтованої освіти в Новоархангельському будинку дитячої та юнацької творчост» Танасієнко А.І.
2. Аналіз результативності участі гуртківців у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських конкурсах . Мазур І.В.
3. Схвалення матеріалів передового педагогічного досвіду, матеріалів педагогічної виставки Танасієнко А.І., члени методичної ради
4. Про підготовку та проведення педагогічної ради «Розвиток творчого пошуку та педагогічної майстерності педагогів у процесі здійснення реформування освіти» Сербіненко Н.В.

Засідання ІV(21.05.2015)

№ п/п Зміст роботи Відповідальні
1. Про стан виконання навчальних програм у 2014-2015 навчальному році Танасієнко А.І.
2 Про результати методичної роботи з педагогічними кадрами. Танасієнко А.І.
3. Про роботу методичного об’єднання, творчої групи педагогів у 2014-2015 навчальному році Лагодієнко С.О., Сербіненко Н.В.

Засідання V(21.08.2015)

№ п/п Зміст роботи Відповідальні
1. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес. Танасієнко А.І.
2 Затвердження адаптованих програм. Танасієнко А.І.
Кiлькiсть переглядiв: 100

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031