БАТЬКАМ ПРО ПРАВА ДИТИНИ

Права кожної людини закінчуються там, де починаються права іншої, і кожна людина повинна поважати права іншої людини.

Усі люди на Землі мають рівні права та свободи. Ці права закріплені Загальною Декларацією прав людини, що прийнята Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році. Ваша дитина, як і будь-яка інша людина, має рівні людські права. Права дитини закріплені в Конвенції про права дитини, проголошеній Генеральною Асамблеєю ООН 20 лютого 1989 р.

Кожна дитина має право:

• на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку;

• на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;

• на захист від поганого поводження, від відсутності турботи з боку батьків або тих, хто забезпечує за ними догляд;

• на захист від жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність людини, видів дій чи покарання;

• на захист від будь-якого покарання;

• на захист від сексуальних домагань;

• на проживання з батьками та на підтримку контакту з батьками у разі їх розлучення;

• на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, що стосуються життя;

• на свободу думки, совісті, віросповідання;

• на особисте життя, на недоторканність житла, таємницю кореспонденції.

Коли права дитини порушуються?

• Коли не гарантована її безпека для життя та здоров'я.

• Коли її потреби ігноруються.

• Коли стосовно дитини простежуються випадки насильства або приниження.

• Коли порушується недоторканність дитини.

• Коли дитину ізолюють.

• Коли дитину залякують.

• Коли вона не має права голосу у прийнятті важливого для сім'ї рішення.

• Коли вона не може вільно висловлювати свої думки й почуття.

• Коли її особисті речі не є недоторканними.

• Коли її використовують у конфліктних ситуаціях із родичами.

• Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.

Діти в суспільстві найбільш уразливі. Діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.

Як реагує дитина на порушення її прав?

• їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вона блазнює, б'є інших, замикається в собі тощо).

• її турбує особиста безпека й любов до неї.

• Вона часто буває в поганому настрої.

• Може втекти з дому.

• Може вживати наркотики або алкоголь.

• Може заподіяти собі смерть.

Що батьки можуть зробити для своєї дитини?

• Пам'ятати, що дитина — це окрема особистість, котра має власні почуття, бажання, думки, потреби, які належить поважати.

• Забезпечити її фізичну безпеку. Упевнитися, що вона знає телефони 01, 02, 03,04, імена та телефони близьких родичів і сусідів.

• Навчити її казати «ні», навчити захищатися, вміти поводитися безпечно.

• Негайно припинити фізичну і словесну агресію щодо неї та інших людей.

• Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями й думками.

• Пам'ятати про її вік та про те, що вона має особистісні особливості.

• Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.

• Залучати дитину до створення сімейних правил.

Пам'ятайте! Дитина поважатиме права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність.

Де можна більше дізнатися про права своїх дітей?

Загальна Декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р.

Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20.02.1989 р.

Настільна книга для молоді «Твої права». Міжнародна ліга прав дітей та молоді. Київ, 1999 р.

Комітет сприяння захисту прав дитини, м. Київ, тел. (044) 295-26-96.

Всеукраїнський комітет захисту прав людини, м. Київ, пров. Шевченка, 13/21-В, к. 8, тел. (044) 228-87-83.

Міжнародний Гуманітарний Центр «Розрада», тел. (044) 234-83-68.

Пам'ятка для ознайомлення батьків з відповідальністю за утримання, виховання та навчання неповнолітніх

Конституція України

Спи 52. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом.

Спи 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Сімейний Кодекс України

Ст 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини.

1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі між собою.

2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини.

Ст 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини...

1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4. Батьки зобов'язані поважати дитину.

4. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

5. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

6. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Ст 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків.

1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

3. Відмова батьків від дитини є не право згідною, суперечить моральним засадам суспільства.

4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Спи 164. Підстави позбавлення батьківських прав.

1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав,якщо вона, він:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу,охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявили щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов'язків з виховання дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.

2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав,установлених пунктами 2,4 та 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.

3. Мати, батько можуть бути позбавленні батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.

4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у обох батьків або одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу.

Спи 170. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

1. Суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав, у випадках, передбачених пунктами 2—5 частини першої статті 164 цього Кодексу, а також в інших випадках, якщо залишення дитини у них є небезпечним для її життя, здоров'я і морального виховання.

У цьому разі дитина передасться другому з батьків, бабусі, дідусеві, іншим родичам — за їх бажанням або органові опіки та піклування.

2. У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини орган опіки та піклування або прокурор мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків, У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити прокурора та у семиденний строк після винесення рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їх батьківських прав.

З таким позовом до суду має право звернутися прокурор,

3. Якщо відпадуть причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може винести рішення про повернення їм дитини.

4. При задоволенні позову про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їх батьківських прав суд вирішує питання про стягнення з них аліментів на дитину.

5. Положення частин 1—3 цієї статті застосовуються до відібрання дитини від інших осіб, з якими вона проживає.

Закон України «Про освіту»

Спи 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини,

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості,

2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

• постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до держави і рідної мови, сім%старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

• сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту,рівня та обсягу;

• виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

Адміністративна відповідальність

Спи 180. За доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (шляхом прикладу або психічного чи фізичного спонукання до вживання спиртних напоїв).

Ст. 184, ч. 2. За систематичне ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Ст. 184, ч. 2. Передбачена відповідальність за ті ж самі дії, які вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення згідно з ч. 1 цієї статті.

Спи 184, ч. 3. За вчинення неповнолітніми у віці від 14 до 16 років правопорушення, яке передбачає відповідальність згідно з Кодексом про адміністративні порушення.

Ст. 184, ч. 4. До неповнолітніх, які не досягли 14—16 років і відповідно до ст. 22 Кримінального Кодексу не є суб'єктами злочину і не можуть нести кримінальної відповідальності, застосовуються примусові заходи виховного характеру, а батьки несуть адміністративну відповідальність.

Кримінальна відповідальність

Ст. 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.

Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, карається виправними роботами на строк від одного року або обмеженням волі на той самий строк.

Ст. 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Ст. 167. Зловживання опікунськими правами.

Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Спи 303. Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією.

Ч. 3. Дії, вчинені щодо неповнолітнього окремою особою або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. .

Спи 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми — карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Кiлькiсть переглядiв: 124

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031